Co powinien uwzględniać raport OOŚ (Ocena Odziaływania na Środowisko)

OOŚ to tak zwana Ocena Oddziaływania na Środowisko, której sporządzenie jest wymagane przepisami w przypadku wielu form przedsięwzięć i inwestycji. Raport o oddziaływaniu danej inwestycji lub przedsięwzięcia na środowisko wykonywany jest w celu dostarczenia organowi wydającemu decyzję wszelkich istotnych w tym aspekcie informacji, na podstawie których może on podjąć decyzję zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, a także wprowadzić dodatkowe wymagania. Organ analizuje, czy poziom oddziaływania środowiskowego jest akceptowalny i tym samym wydaje zgodę na realizację inwestycji.

etykieta ekologii

Taki raport Oceny Oddziaływania na Środowisko powinien zawierać:

  • szczegółową charakterystykę przedsięwzięcia;
  • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia;
  • opis poszczególnych elementów środowiska, które mogą być objęte potencjalnym negatywnym oddziaływaniem (inwentaryzacja przyrodnicza);
  • opis oddziaływań środowiskowych;
  • opis działań zapobiegających i ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko;
  • opis działań kompensujących negatywne oddziaływania;
  • propozycję monitoringu oddziaływania na środowisko oraz zastosowania działań zapobiegających, ograniczających i kompensujących;
  • analizę możliwych konfliktów społecznych;
  • przedstawienie informacji w postaci graficznej (mapa);
  • streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Autorom raportów powinno zależeć na wysokiej jakości merytorycznej opracowań. W przypadku wystąpienia negatywnych oddziaływań na przyrodę, które nie były uwzględnione w raporcie, autorzy opracowania mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewłaściwego wykonania swojej pracy.pracownia przyrodnicza

Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, ekspertyzy dendrologiczne, pomiary drzew i drzewostanów, aneksy do raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowania ekofizjograficzne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności