Jak zarejestrować łódź, jacht

Jeśli chcesz zarejestrować łódź będziesz musiał przedstawić w swoim Wojewódzkim Biurze Rejestracji  następujące dokumenty:

jacht na lawecie1.Kompletnie Wypełniony formularz „Wniosek o wpis do rejestru ”.

2.Dokument, który stwierdza wykreślenie statku z poprzedniego rejestru.

3.Dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności statku (oryginał lub uwierzytelniony odpis), może to być np. Faktura VAT, Umowa kupna – sprzedaży, Umowa zamiany, Umowa darowizny lub Prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Aby nie było problemów umowa o przeniesieniu własności statku powinna być zawarta na piśmie z podpisami poświadczonymi notarialnie lub potwierdzeniem rejestracji umowy w odpowiednim urzędzie skarbowym.

4.Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu – jeśli armator nie jest właścicielem statku, a dla statku budowanego systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego.

5.Jeżeli właścicielem statku jest osoba fizyczna – dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

6.Jeżeli właścicielem jest osoba prawna – wypis z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).

7.Jeżeli statek został sprowadzony z państwa Unii Europejskiej – zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku od towarów i usług lub zaświadczenie o braku tego obowiązku.

8.Kopia wpłaty 60 zł. na konto Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, Bank Handlowy w Warszawie 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do zgłoszenia wraz z ich tłumaczeniem na język polski, wystawionym przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty powinny być dołączone w formie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu, bądź kopii. Wszystkie oryginały są zwracane właścicielowi / właścicielom po zarejestrowaniu statku.

Sprawy rejestracji może załatwiać właściciel lub jego upoważniony pełnomocnik.

Nie jest konieczny fizyczny transport łodzi pod Wojewódzki Biuro Rejestracji.

Rejestrację jachtów motorowych prowadzą Wojewódzkie Biura Rejestracji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności