Co się dzieje z lokatami i kontami po śmierci właściciela – jak odzyskać pieniądze z banków

Jako że miałem niedawno niestety nieprzyjemność zetknięcia się ze śmiercią rodzica i przebojami z późniejszym postępowaniem spadkowy, postanowiłem podzielić się swoimi doświadczeniami w relacji z bankami. Piszę ten poradnik licząc, że wielu osobom w podobnej sytuacji pomoże rozwiązać niektóre problemy z odzyskaniem pieniędzy z banków po zmarłej osobie. Stworzę go również dlatego, że bezskutecznie poszukiwałem przez długi okres czasu informacji na ten temat w Internecie i nie znalazłem nic konkretnego, nawet na forach internetowych nikt nie potrafił mi dokładnie odpowiedzieć, co najlepiej zrobić.

Poradnik ten sformułuję w oparciu o moją korespondencję z bankami na zasadzie pytań i odpowiedzi. Czyli spróbuję stworzyć takie małe FAQ, ponieważ chyba wypytałem o wszystko o co się tylko da, a najlepiej jest pytać u źródła.

Każdy bank prowadzi inną politykę regulaminową i reprezentuje swoje własne podejście do wielu spraw. Ja musiałem zetknąć się, aż z pięcioma bankami, bowiem kapitał był podzielony na lokaty w różnych bankach, których nazw nie będę podawał.

Dzień dobry. Chciałbym zapytać o kilka rzeczy dotyczących lokaty zakładanych przez internet.

 1. Co się dzieje w przypadku śmierci właściciela lokaty?
 2. Czy w przypadku śmierci można na zasadzie darowizny lub testamentu przekazać lokatę spadkobiercy bez jej zrywania?


Bank 1: Pragnę poinformować, że w przypadku śmierci Klientka posiadającego wolne środki na lokatach, należy powiadomić o tym fakcie Bank poprzez złożenie stosownych dokumentów:

 • skrócony Akt zgonu Posiadacza lokat;
 • notarialny Akt poświadczenia dziedziczenia, zawierający dane zmarłego (imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, ostatni adres) oraz datę zgonu bądź prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku;
 • kserokopia dokumentu tożsamości osoby żądającej wypłaty środków;

Kopie w/w dokumentów powinny być dostarczone w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Banku bądź jako notarialne odpisy.

Spadkobierca chcący wypłacić środki z aktywnych depozytów powinien skontaktować się z serwisem, w celu wydania dyspozycji zerwania lokat oraz przekazania środków na jego rachunek bankowy.

Lokaty nie mogą zostać przekazane w formie darowizny.

Czy w takim przypadku śmierci i dziedziczenia bank z tej lokaty potrąca sobie jakieś prowizje, procenty itd.??

Bank 1: Uprzejmie informuję, że spadkobierca może złożyć dyspozycję zerwania lokaty w oddziale banku. Skutkiem zerwania lokaty przed terminem jej zakończenia jest utrata należnych odsetek. Bank nie pobiera z tytułu powyższej dyspozycji dodatkowych opłat.

Czy spadkobierca/cy (jeśli będzie ich więcej) mogą dotrzymać lokatę do końca? Co się wtedy stanie ona wróci na konto, na które jest ustawiona. Przy czym z tego co wiem konto takie w przypadku śmierci jest blokowane i nie przyjmie wpływu środków z lokaty?

Druga sprawa, przy założeniu, że spadkobierców jest 2 to czy jest możliwość wypłaty po 50% na 2 różne konta jeżeli tak jest w testamencie zapisane, że wszytko po połowie? Bo chyba nie można zrobić przelewu tylko jednemu spadkobiercy w aspekcie późniejszego rozliczenia z urzędem skarbowym?

Bank 1: uprzejmie informuję, że spadkobierca może zatrzymać lokatę do końca jej okresu umownego. Jeśli depozyt jest odnawialny, lokata odnowi się na kolejny okres oraz na warunkach wskazanych w Karcie Produktu. Spadkobierca może złożyć dyspozycję zerwania lokaty w placówce banku oraz wskazać swój numer rachunku do zwrotu środków.

Jeśli w testamencie zostało uwzględnionych dwóch spadkobierców oraz została zawarta informacja, że środki z depozytu mają zostać zwrócone obu spadkobiercom, Departament Operacji Bankowych dokona rozksięgowania kwoty. Jeśli kwota lokaty nie jest równa niezbędne będzie spisanie w oddziale banku oświadczenia, który ze spadkobierców uzyska wyższą kwotę.

 1. Co się dzieje w przypadku śmierci właściciela lokaty?
 2. Czy w przypadku śmierci można na zasadzie darowizny lub testamentu przekazać lokatę spadkobiercy bez jej zrywania?

Bank 2: W razie śmierci posiadacza lokaty rodzina zmarłego może wystąpić o zwrot środków, zgłaszając się do placówki ze stosownymi dokumentami. Istnieje również możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Lokata jest nieodnawialna, po zakończeniu terminu trwania lokaty, pieniądze wracają na rachunek, z którego zostały przelane do banku.

Dyspozycja zrywania lokaty składana jest za pośrednictwem infolinii po dokładnej weryfikacji danych.

Po śmierci właściciela lokaty nie ma możliwości cesji depozytu. Pieniądze zostaną zwrócone na konto spadkobierców lub właściciela lokaty.

 1. Co się dzieje w przypadku śmierci właściciela lokaty?
 2. Jaka jest procedura zerwania lokaty?
 3. Czy w przypadku śmierci można na zasadzie darowizny lub testamentu
  przekazać lokatę spadkobiercy bez jej zrywania?

Bank 3: Dziękujemy bardzo z zainteresowanie naszymi produktami. Jeżeli chodzi o Pana zapytania, to niniejszym informujemy co następuję.

ad.1 W przypadku śmierci właściciela lokaty, jeżeli nasz bank nie zostanie o tym fakcie poinformowany to pieniądze wracają na ten rachunek, z którego zostały przesłane. Cała procedura sprawy spadkowej klienta zostanie przekazana wówczas na bank właściciela rachunku.

Ale w przypadku kiedy bank zostaje powiadomiony o śmierci właściciela rachunku lokaty to istnieje kilka rozwiązań.

a) dyspozycja wypłaty za wypadek śmierci.

Właściciel może zabezpieczyć się na szybką wypłatę w przypadku zgonu i oczekiwania uposażonych na trwający proces sądowy dotyczący spadkobierców składając w naszym banku dyspozycję wypłaty wkładu na wypadek śmierci. Taką dyspozycję można złożyć w naszych placówkach, a w przypadku gdy nie ma takiej placówki w okolicy, a właściciel zakłada lokatę przez internet, to taką dyspozycję przesyłamy elektronicznie na adres mailowy klienta, a on przekazuję nam wypełnioną i podpisaną oryginalną dyspozycję poświadczoną przez notariusza wraz ze skanem dowodu osobistego. Jednak taka dyspozycja jest ograniczona co do osoby która jest wskazana na tej dyspozycji i co do kwoty bo jest to maksymalnie do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach bez wypłaty z zysku co na dzień dzisiejszy wynosi 73 944,6 zł.
Osoba uposażona do wypłaty dostarcza akt zgonu właściciela rachunku i podaje numer rachunku, na który mają być przesłane pieniądze wraz ze skanem dowodu osobistego zgodnie z dyspozycją złożoną przez właściciela rachunku.

b) zwrot kosztów pogrzebu

Kolejnym rozwiązaniem jest dostarczenie przez jakąkolwiek osobę faktury wystawionej na nią o przedstawiającą koszty pokrycia pogrzebu.

c) wypłata lub realizacja lokaty do końca trwania lokaty.
Ostatnim rozwiązaniem jest dostarczenie wyroku sądowego wskazującego uposażonego lub uposażonych do lokaty właściciela rachunku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Na żądanie osób wskazanych w tych dokumentach lokata może zostać zerwana i wypłacona na wskazany przez nich rachunek lub dobiec do końca okresu i przesłana na wskazany przez spadkobierców rachunek do wypłaty.

ad.2 Zerwanie lokaty następuję poprzez infolinię po zweryfikowaniu właściciela rachunku lokaty.

ad3. Zgodnie z wcześnie opisanymi sytuacjami możliwość kontynuacji lokaty jest tylko w przypadku dostarczenia wyroku sądowego o spadkobiercach lub aktu poświadczenia dziedziczenia

Mamy nadzieję, że przedstawione odpowiedzi na zadane pytania w pełni wyczerpują Pana niepokój dotyczący tej sprawy.

Konta i rachunki oszczędnościowe po śmierci właściciela

Dzień dobry, chciałbym zapytać co się dzieje z kontem w przypadku śmierci właściciela – domyślam się, że jest blokowane do czasu zakończenia postępowania spadkowego i przesłania dokumentów potwierdzających nabycie spadku.
Jednak, czy na takie konto mogą nadal spływać pieniądze np. z lokat z innego banku? Czy też blokada powoduje, że pieniądze wysłane na ten rachunek z zakończonych lokat nie przyjdą na to konto i zostaną zwrócone
do banku w którym jest lokata?

Bank 4: W odpowiedzi na zapytanie pragniemy poinformować, iż konto zmarłego jest blokowane pod katem wszystkich transakcji wychodzących, wpływy na rachunek zmarłego są księgowane, ale wchodzą w masę spadkową.

Czy w przypadku śmierci po zakończeniu postępowania spadkowego i przedstawienia w banku dokumentów potwierdzających nabycie spadku bank wypłaca całość środków, czy pobiera sobie jakieś opłaty, prowizje, procenty???

Bank 4: W odpowiedzi na zapytanie pragniemy poinformować, iż środki są wypłacane zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dziedziczenie. Do chwili wypłaty rachunek jest czynny i pobierane są opłaty za prowadzenie(jeżeli takie są podpięte do rachunku) oraz opłata za przelew wychodzący jeżeli dyspozycja jest do innego banku.

Chciałbym zapytać co się dzieje z kontem w przypadku śmierci właściciela – domyślam się że jest blokowane do czasu zakończenia postępowania spadkowego i przesłania dokumentów potwierdzających nabycie spadku. Jednak, czy na takie konto mogą nadal spływać pieniądze np. z lokat z waszego lub innego banku? Czy też blokada powoduje, że pieniądze wysłane na ten rachunek z zakończonych lokat nie przyjdą na to konto i zostaną zwrócone do banku w którym jest lokata.

Bank 3: uprzejmie informuję, że w przypadku gdy do Banku wpłynie pismo o zablokowaniu rachunku, ze względu na prowadzone postępowania spadkowego, nie będzie możliwości wpłaty środków na rachunek.

(Także jak widzicie, w różnych bankach jest różnie z możliwością wpływu na zablokowane po śmierci właściciela rachunku bankowego.)

Polisa inwestycyjna – czyli polisolokata antyblekowa

Chyba najbardziej problematyczny produkt finansowy, bowiem środki pieniężne są formie depozytu bez oprocentowania, a odsetki są w formie świadczenia ubezpieczeniowego. Jest to forma produktu finansowego, która powstała w celu ominięcia podatku od zysków kapitałowych – czyli tak zwanego podatku Belki. Większość banków oferuje takie polisy i zachęca do korzystania z nich, przy czym mają one bardzo różne formy, szczególnie w zakresie świadczenia ubezpieczeniowego. Zdziwiło mnie tylko to, że nie wymagali wskazania osoby uposażonej, bo takowej nie było i stąd problem. Polisa była na dożycie i na wypadek śmierci, a nie było wskazanych osób uposażonych.

1. Co się dzieje w przypadku śmierci właściciela lokaty?
2. Jaka jest procedura zerwania lokaty?
3. Czy w przypadku śmierci można na zasadzie darowizny lub testamentu przekazać lokatę spadkobiercy bez jej zrywania?

Bank 5: Uprzejmie informuję, iż należy złożyć dyspozycję na wypadek śmierci, w takim wypadku po śmierci właściciela lokaty środkami może dysponować osoba upoważniona, jeśli natomiast nie jest podana osoba upoważniona to przeprowadzany jest proces spadkowy. W przypadku śmierci na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci lokata zachowuje ciągłość, a po jej zakończeniu środki zostają przekazane do dyspozycji osobie upoważnionej.

Zerwania lokaty można dokonać samodzielnie z poziomu Bankowości Internetowej, poprzez Infolinię bądź w oddziale banku. Zerwanie lokaty przed jej zakończeniem wiąże się z utratą odsetek.

Jak się składa tą dyspozycję na wypadek śmierci? Da się to zrobić jakoś za pośrednictwem infolinii? Czy wiążę się to z jakimiś kosztami?

Bank 5: Uprzejmie informuję, że wskazanie uposażonych do polisolokat (na wypadek śmierci) może odbyć się jedynie w oddziale banku. Złożenie dyspozycji jest bezpłatne.

Dziękuję za odpowiedź, a czy bank w przypadku śmierci właściciela polisolokaty i dotrzymania jej przez spadkobierców do końca potrąca sobie jakieś prowizje, procenty itd.?? Z tego co wiem to odsetki z tej lokaty są formą ubezpieczenia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, to jak to się ma do przypadku śmierci?

Bank 5: uprzejmie informuję, że opłata jest pobierana w momencie składania dyspozycji na wypadek śmierci, więc w momencie jej wykonania bank nie pobiera żadnych opłat. Polisa z T.U. Europa zostaje rozdysponowana na tych samych zasadach.

Co się stanie w przypadku gdy dyspozycja na wypadek śmierci nie zostanie złożona? Spadkobiercy po potwierdzeniu nabycia spadku mogą taką poliolokatę utrzymać do końca? Jeżeli jest 2 spadkobierców i dziedziczą po połowie to potem te środki są wysyłane na 2 konta po 50%, bo chyba nie można wysłać jednemu tylko spadkobiercy na konto, pytam w aspekcie późniejszego rozliczenia z US.

Bank 5: W przypadku braku dyspozycji, po śmierci klienta jego środki są rozdysponowane zgodnie z zapisami w testamencie, lub w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją sądu.

Podsumowując mam nadzieję, że będziecie mieli mniej zachodu z bankami niż ja, a osoby czytające ten poradnik, które mają jeszcze możliwość załatwienia wszystkiego bez udziału sądu, uczulam żeby zrobić i ustalić, złożyć dyspozycje na wypadek śmierci, przepisać wszystko za w czasu i nie czekać, aż się coś stanie, bo potem jest to wielki problem, który kosztować was będzie sporo nerwów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności