Jak wykonać Ocenę Oddziaływania na Środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest głównym instrumentem prawnym służącym ochronie środowiska we wszystkich krajach UE. Jest procedurą, której zadaniem jest określenie skutków, jakie może wywierać na środowisko realizacja danego przedsięwzięcia.

ekologia - znak Celem przeprowadzenia OOŚ jest wsparcie procesu podejmowania decyzji, zezwalającej na realizację przedsięwzięcia. Efektem prawidłowo przeprowadzonej OOŚ jest wydanie decyzji o różnych środowiskowych uwarunkowaniach, która jest pełną przepustką dla inwestora.

W Polsce kwestię ocen oddziaływania na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jest to bardzo obszerny akt prawny – składa się z 174 artykułów podzielonych na osiem działów.

Aby procedura OOŚ została prawidłowo przeprowadzona organ wydający decyzję (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może nakazać wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ). Celem wykonania raportu jest dostarczenie organowi wydającemu decyzję rzetelnych informacji, na podstawie których może on podjąć decyzję zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Raport sporządza inwestor lub inny podmiot na zlecenie inwestora. Autorom raportów powinno zawsze zależeć na wysokiej jakości merytorycznej opracowań. W przypadku wystąpienia negatywnych oddziaływań na przyrodę, które nie były uwzględnione w raporcie, autorzy opracowania mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewłaściwego wykonania swojej pracy.pracownia przyrodnicza

Wykonujemy inwentaryzacje przyrodnicze, ekspertyzy dendrologiczne, pomiary drzew i drzewostanów, aneksy do raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz opracowania ekofizjograficzne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności