W jakich sprawach pracownik może skorzystać z pomocy sądu?

Sprawy z zakresu prawa pracy rozpatrywane są przez sądy pracy. Sprawami z zakresu prawa pracy są następujące sprawy:

  • o roszczeniu ze stosunku pracy
  • o roszczenia związane ze stosunkiem pracy
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny – wbrew zawartej pomiędzy nimi umowie – ma cechy stosunku pracy
  • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których na mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
  • o odszkodowanie dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Przed wystąpieniem przeciwko pracodawcy na drogę sądową warto jednak sprawdzić u adwokata, czy dana sprawa należy do właściwości sądów pracy.

Sprawy ze stosunku pracy to takie, które związane są z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez pracownika lub pracodawcę obowiązków określonych przepisami prawa pracy i wynikających z umowy o pracę lub wewnątrzzakładowych przepisów pracy. Do najczęstszych spraw związanych ze stosunkiem pracy należą spory o wynagrodzenie, odprawy, premie, ekwiwalenty pieniężne, ale również o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie związane z niezgodnym z prawem zwolnieniem z pracy. Do tego typu spraw zaliczymy również konflikty o ustalenie rodzaju łączącej strony umowy o pracę lub miejsca wykonywania pracy.

Drugi typ spraw, przy których pracownik może szukać pomocy sądu to sprawy związane ze stosunkiem pracy, czyli takie które nie wiążą się z naruszeniem obowiązków wynikających ze stosunku pracy, ale nie mogłyby powstać bez istnienia stosunku pracy. Przykładem takiej sprawy może być proces o odszkodowanie z tytułu wydatków przy pracy lub chorób zawodowych czy np o odprawę pośmiertną.

Innym typem spraw będą sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, gdy nie została zawarta umowa o pracę, ale praca wykonywana przez pracownika ma cechy stosunku pracy. Często takie sprawy są kierowane do sądów nie tylko przez pracowników, ale również przez Państwową Inspekcję Pracy po kontroli w firmie.

Przed sądem pracy mogą być również dochodzone roszczenia odszkodowawcze od zakładu pracy z tytułu wypadku przy pracy oraz chorób zawodowych pod warunkiem, że nie dotyczą one zakresu ubezpieczeń społecznych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też:

Działy

Tagi

Nowe

Serwis używa plików cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie - Polityka Cookies i Prywatności